ป้ายทะเบียนแตกลายงา เปลี่ยนใหม่ได้ฟรีที่ขนส่ง

ป้ายทะเบียนแตกลายงา เปลี่ยนใหม่ได้ฟรีที่ขนส่ง

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ ทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (๓ ม.ค.๕๖)

เอกสารแนบ