แบบคำขอต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก

วิธีการใช้งาน :  
1. ท่านสามารถพิมพ์ผ่านทางบราวเซอร์โดยจะต้องพิมพ์เอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

2. สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลด ใช้การคลิกเมาส์ปุ่มขวา แล้วคลิกที่คำสั่ง Save Target As…
3. หากเอกสารฉบับใดมี 2 หน้า ขอให้พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง ในกระดาษแผ่นเดียวกัน

** การใช้งานต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์สำหรับพิมพ์แบบฟอร์ม

 

 ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์
      แบบคำขอโอนและรับโอน
      แบบคำขออื่นๆ
      แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
      หนังสือมอบอำนาจ
 ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถขนส่ง
      แบบคำขออื่นๆ
      แบบคำขอติดตั้งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
      แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ
      แบบคำขออนุญาตตรวจสภาพรถนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ
 ใบอนุญาตขับรถ
      แบบคำขออื่นๆ
      บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย
      หนังสือมอบอำนาจ
      ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ต้องตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์เท่านั้น)
 งานทะเบียนรถยนต์
      แบบคำขอจดทะเบียนรถ (กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด A3) ดาวน์โหลด
      แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ ดาวน์โหลด
      แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราว ดาวน์โหลด
      แบบคำขอโอนและรับโอน ดาวน์โหลด
      แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ ดาวน์โหลด
      แบบคำขออื่น ๆ ดาวน์โหลด
      หนังสือยินยอม ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
 งานทะเบียนรถยนต์
      แบบคำขอจดทะเบียนรถ ดาวน์โหลด
      แบบคำขอโอนและรับโอน ดาวน์โหลด
      แบบคำขออื่น ๆ ดาวน์โหลด
      หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด